Polityka prywatności

1. Postanowienia ogólne

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem www.mrw.com.pl jest MRW Magdalena Rakowska ul. Dworcowa 110/407 85-010 Bydgoszcz NIP 561-150-08-98, adres poczty elektronicznej: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - zwana dalej „Administratorem” Dane osobowe Usługobiorcy (Klienta) są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej „Rozporządzeniem”, Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

2. Cel i zakres zbierania danych

Celem zbierania danych osobowych przez Administratora jest:
Nawiązanie, ukształtowanie treści, zmiana, wykonanie lub rozwiązanie stosunku umownego między Usługodawcą (Administratorem) i Usługobiorcą (Klientem) polegającego :

a. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – wykonanie umowy:

-Zawarcie i wykonywanie umowy – przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu,

-Wykrywania nadużyć i zapobiegania im – przez czas trwania umowy,

-Kontaktowania się z Usługobiorcą (Klientem), w tym w celach związanych ze świadczeniem usług, za pośrednictwem telefonu, poczty e-mail, poczty tradycyjnej.

b. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – obowiązek prawny:

-Wykonywania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, takich jak np.: wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych – przez czas niezbędny do realizacji tego obowiązku (np.: przepisy podatkowe).

c.  Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora:

-Do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń – przez okres do przedawnienia roszczeń, lub przez okres prowadzenia postępowania przez właściwe organy lub sądy w przypadku dochodzenia roszczeń, czyli okres 3 lat,

-Na potrzeby wewnętrzne tworzenia zestawień, analiz i statystyk – przez okres obowiązywania umowy,

-Na potrzeby prowadzenia ewidencji korespondencji przychodzącej i wychodzącej – wieczyście,

-Na potrzeby marketingu produktów i usług Administratora.

W przypadku dokonywania opłat za pośrednictwem banku lub instytucji płatniczej wejdziemy w posiadanie Państwa danych w postaci numeru rachunku bankowego (konta), który przetwarzać będziemy w celach związanych z wykonaniem umowy, lub dla prawnie uzasadnionych interesów Administratora.

Odbiorcy danych osobowych:

Dane osobowe udostępniane mogą być organom administracji publicznej, ZUS, urzędom skarbowym, sądom, komornikom w zakresie sytuacji przewidzianych w przepisach prawa lub w związku z wykonaniem umowy, a także podmiotom z którymi Administrator współpracuje w zakresie usług windykacyjnych, prawnych i księgowych.

W przypadku Usługobiorcy (Klienta), który korzysta z usług prawnych Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Usługobiorca (Klient), w zakresie i nie dłużej niż jest to niezbędne dla wykonania umowy, wybranemu prawnikowi realizującemu umowę na zlecenie Administratora.

Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców (Klientów): imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj). W wypadku Usługobiorców (Klientów) nie będących jednocześnie konsumentami Administrator przetwarza dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP).Podanie przez Usługobiorcę (Klienta) danych osobowych jest niezbędne do wykonania celu wymienionego w pkt 2.1, a brak ich podania spowoduje niemożliwość zawarcia lub wykonania umowy.Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt. 2.3. jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę (Administratora) usług lub zawarcia umowy zaś ich niepodanie uniemożliwiać będzie zawarcie danej umowy. Każdorazowo zakres wymaganych danych wskazany jest przed zawarciem umowy.

W serwisie wdrożono funkcje reklamowe

  • Niektóre obszary serwisu mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies nie są szkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika bądź jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nie usuwanie ich z dysku;
  • Dane osobowe naszych klientów zbierane za pomocą cookies nie są udostępniane osobom trzecim;
  • Aby nie dopuścić do zapisywania plików cookie na komputerze, można z nich zrezygnować lub wyłączyć je, korzystając z przeglądarki internetowej. Warto mieć na uwadze, że wyłączenie plików cookie może spowodować znaczące pogorszenie działania zarówno naszej witryny internetowej, jak i innych witryn.

3. Cookies i dane eksploatacyjne

Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie użytkownika odwiedzającego stronę www.mrw.com.pl (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzystasz odwiedzając naszą stronę internetową). Szczegółowe informacje dot. Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj.

Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies na Twoim komputerze – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności witryny (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Formularz Zapytania).

Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez naszą witrynę– zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej.

Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):
w przeglądarce Chrome
w przeglądarce Firefox
w przeglądarce Internet Explorer

4. Podstawa przetwarzania danych

Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę/Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy o świadczenie usług skutkuje odmową zawarcia tejże umowy.

Podstawą przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy/Klienta jest konieczność realizacji umowy, której Usługobiorca/Klient jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem.

5. Prawo kontroli, dostępu do treści i swoich danych oraz ich poprawiania

Usługobiorca /Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano w oparciu o wycofaną zgodę przed jej cofnięciem a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do czasu ustania podstawy przetwarzania danych osobowych, a po jej ustaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Administratorowi oraz w stosunku do niego, oraz w celach statystycznych, rozliczeniowych, np. dane podane w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług droga elektroniczną, będą przetwarzane przez okres realizacji umowy, a po jej zakończeniu, przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z tego tytułu przysługujących Administratorowi oraz w stosunku do niego.

W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można korzystać poprzez przesłanie stosownej wiadomości pocztą elektroniczną na adres: www.mrw.com.pl albo pisemnie na adres Administratora.

6. Postanowienia końcowe

Strona internetowa Administratora może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko niniejszej strony.

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Administrator zapewnia stopień bezpieczeństwa danych osobowych uwzględniający stan wiedzy technicznej, charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania danych osobowych oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób, których dane dotyczą.

Usługodawca (Administrator) udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:
Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.